HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 §

Laatimispäivä 11.12.2012

1. REKISTERINPITÄJÄ

Huono Äiti Oy
Ritarikatu 9 M 4
00170 Helsinki
Puh. 040 8302917
S-posti: aiti@huonoaiti.fi

2. REKISTERIN NIMI

Huono Äiti -verkkosivun käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Huono Äiti -verkkosivun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Nimi- ja osoitetietoja ei voida käyttää ja luovuttaa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän määräämät tahot. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen aiti@huonoaiti.fi.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen aiti@huonoaiti.fi.

10. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen aiti@huonoaiti.fi.