Tietosuojaseloste | Huono Äiti

Huonon Äidin hyvä yhteisö

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Tämä versio tulee voimaan 25.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Huono Äiti Oy
Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki
S-posti: aiti@huonoaiti.fi

2. REKISTERIN NIMI

Huono Äiti -verkkosivun käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

– asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen
– palveluiden toteuttaminen
– tapahtuminen varmentaminen
– viestintä (kuten esim. uutiskirjeet ja tiedotteet)
– uutiskirjetilausten uudistaminen ja markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille
– omien ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi ja luvan- sekä kiellonvarainen suoramarkkinointi eri kanavissa sekä markkinatutkimusten suorittaminen
päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
– profilointi
– mainonnan kohdentaminen
– väärinkäytösten ehkäisy ja tutkiminen
– tuotekehitys sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
– lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka lukijasuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa tilaa uutiskirjeen tai antaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.
Henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.
Käyttäytymistietoja voidaan kerätä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän verkkopalveluun tai mobiilisovellukseen, em. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Mainonta

Pyrimme näyttämään sivustoillamme mahdollisimman relevanttia ja laadukasta mainontaa. Käytämme siihen apuna kolmansia osapuolia. Nämä kolmannet osapuolet käyttävät pääasiallisesti evästeitä laadukkaamman ja kohdennetumman mainonnan mahdollistamiseksi. Mikäli et enää halua että kyseiset kumppanit voivat asettaa evästeitä tai kohdentaa mainontaa evästeiden perusteella, suosittelemme vierailemaan YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/fi/) -sivustolla. Löydät myös alla olevasta listasta palveluiden tarkemmat tietosuojaselosteet, sekä mahdolliset palvelukohtaiset opt-out sivut, jossa voit pyytää ettei sinulle kohdenneta mainontaa.

Google Doubleclick (linkki tietosuojaselosteeseen)
The Rubicon Project, Inc. (linkki tietosuojaselosteeseen)
Adform A/S (linkki tietosuojaselosteeseen)
Appnexus, Inc. (linkki tietosuojaselosteeseen)
Smartclip Nordics AB (linkki tietosuojaselosteeseen)
Teads SA (linkki tietosuojaselosteeseen)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Näissä ehdoissa kuvattujen tilanteiden lisäksi tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on kerran vuodessa henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa maksutta häntä koskevat Huono Äiti Oy:n rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella: Huono Äiti Oy / Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Huono Äiti Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 § mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Huono Äiti Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetusten avulla.

Evästeiden hallinta